OSC2021 Online/Nagoya -5/29

OSSライセンスは 著作権行使の許諾条件』講演しました。