OSC2023 Online/Nagoya -5/20

OSSライセンスの 「頒布」について』講演しました。